Kinh nghiệm của tao là trừ khi mất kiểm soát, nếu vẫn kiểm soát được thì không đôi co với mấy con đàn bà

Kinh nghiệm của tao là trừ khi mất kiểm soát, nếu vẫn kiểm soát được thì không đôi co với mấy con đàn bà

Kinh nghiệm của tao là trừ khi mất kiểm soát, nếu vẫn kiểm soát được thì không đôi co với mấy con đàn bà